Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng nay (25/1).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội XIII trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội XIII trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội (ĐH) XIII nêu rõ, ĐH XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ có tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

"Cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Diễn văn do Thủ tướng trình bày khẳng định.

ĐH được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết ĐH XII của Đảng, đạt nhiều thành quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm  2011-2020.

Đồng thời ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng  vào năm 2045.

Vì vậy, theo Thủ tướng, "Trong bối cảnh đó, ĐH XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước".

 Các đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: daihoidang

Cùng với đó, với quan điểm, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác lenin và tư tưởng HCM và con đường mà Đảng và Bác hồ kính yêu đã lựa chọn, ĐH có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện NQ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm  2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

ĐH cũng sẽ kiểmđiểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ đảng, Đặc biệt bầu vào Ban chấp hành TƯ khoá XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, xứng đáng được nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

"Với phương châm “đoàn kết – dân chủ - kỷ cương - sáng tạo – phát triển", ĐH XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Với định hướng đúng đắn, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì 1 nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong Diễn văn khai mạc ĐH XIII của Đảng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm