Nhà nước chỉ đầu tư một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị

(PLO) - Nhà nước chỉ đầu tư cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền theo hình thức đặt hàng những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

Nhà nước chỉ đầu tư một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đó là nội dung Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Theo quy hoạch này, Nhà nước tăng quyền tự chủ cho cơ quan báo chí, và chỉ đầu tư cho một số báo làm nhiệm vụ chính trị.

Nội dung quy hoạch nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí gồm báo và tạp chí in, phát thanh, truyền hình, báo và tạp chí điện tử sẽ được sắp xếp như sau:

Ban Chấp hành trung ương có báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, mỗi ban của Đảng có 1 cơ quan tạp chí in. 

Văn phòng Quốc hội có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và cơ quan Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Các cơ quan, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có 1 cơ quan báo in và 1 cơ quan tạp chí in. Trường hợp Bộ Quốc phòng có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình quân đội; Bộ Công an có thêm Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh công an nhân dân.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 cơ quan báo in, 1 tạp chí, và 1 đài phát thanh truyền hình. 

Riêng TP HCM có 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành.

Mỗi đài phát thanh và truyền hình địa phương chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình, với thủ đô Hà Nội, TP HCM có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin, mỗi đài được có 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Các cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí in điện tử.

Việc sắp xếp các cơ quan báo chí thời gian tới sẽ thực hiện theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Giảm mạnh đầu mối, bố trí lại nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho hoạt động sự nghiệp công về thông tin và truyền thông. 

Đồng thời tăng phân cấp, thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp công lập cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí thì thực hiện sắp xếp theo lộ trình của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10% cơ quan báo chí tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Đến năm 2025 phấn đấu có tối thiểu 20% cơ quan tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Theo quy hoạch trên, Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, có hỗ trợ ngân sách theo hình thức đặt hàng đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội

(PLVN) - Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do đặc thù của huyện miền núi 30A, Covid - 19 và thiên tai, dịch bệnh nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Có được kết quả này là nhờ địa phương luôn coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt để thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Đọc thêm