Từ 23/7/2021: Thí điểm chính sách quản lý đất quốc phòng kết hợp xây dựng kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 23/7/2021, Thông tư 58/2021/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thẩm định phương án sử dụng đất sẽ chặt chẽ hơn

Theo Bộ Quốc phòng (BQP), việc ban hành Thông tư (TT) 58 nhằm hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng đất; phương án xử lý dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện; quản lý tài chính từ đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội trong tổ chức thực hiện Nghị định số 26/2021/NĐ-CP (NĐ 26) ngày 25/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với xây dựng kinh tế.

Đáng chú ý, về xây dựng phương án sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm, TT 58 quy định: Đơn vị trực thuộc BQP chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo thuộc quyền, doanh nghiệp (DN) quân đội được giao quản lý thực hiện rà soát, xác định diện tích đất quốc phòng sử dụng kết hợp với xây dựng kinh tế, lập hồ sơ phương án sử dụng đất của từng điểm đất theo quy định tại Điều 7 TT này để tổng hợp, báo cáo.

Bên cạnh đó, lập tờ trình theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo NĐ 26 cùng hồ sơ từng phương án sử dụng đất gửi Cục Kinh tế/BQP tổ chức thẩm định. Cục Kinh tế/BQP chủ trì tổ chức thẩm định, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu cho ý kiến, trình Bộ trưởng BQP xem xét, phê duyệt theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo NĐ số 26.

Đối với DN quân đội trực thuộc BQP, TT quy định phải rà soát, xác định diện tích đất quốc phòng đang sử dụng kết hợp với xây dựng kinh tế tại các đơn vị trực thuộc, DN thành viên, lập hồ sơ phương án sử dụng đất của từng điểm đất theo quy định tại Điều 7 TT này để tổng hợp, báo cáo.

Ngoài ra, DN quân đội còn phải lập tờ trình theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo NĐ số 26 cùng hồ sơ phương án sử dụng đất gửi Cục Kinh tế/BQP chủ trì tổ chức thẩm định. Cục Kinh tế/BQP chủ trì tổ chức thẩm định, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu cho ý kiến, trình Bộ trưởng BQP xem xét, phê duyệt theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo NĐ số 26.

Cũng theo TT, doanh thu từ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh để xác định tiền sử dụng đất hằng năm bao gồm doanh thu từ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh do cấp có thẩm quyền đặt hàng, giao nhiệm vụ cho DN quân đội và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo thực hiện theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định về phương án xử lý để tiếp tục thực hiện dự án

TT 58 cũng quy định việc xây dựng phương án xử lý để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết. Cụ thể, TT yêu cầu đơn vị, DN quân đội trực thuộc BQP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu mối, DN thuộc quyền rà soát các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện.

Trường hợp dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 8 NĐ số 26, các đơn vị, DN quân đội chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ phương án xử lý để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết theo quy định.

Với các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện bao gồm cả dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết theo TT số 35/2009/TT-BQP ngày 20/7/2009 của Bộ trưởng BQP, các cơ quan, đơn vị, DN thực hiện rà soát lại và lập phương án xử lý theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 132/2020/QH14, NĐ số 26 và TT này.

Còn trường hợp phương án đã được phê duyệt và hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết theo TT số 35, TT số 55/2009/TT-BQP ngày 17/8/2009 của BQP, đơn vị, DN thực hiện thỏa thuận lại với các bên có liên quan, nhưng không thấp hơn nghĩa vụ tài chính đã cam kết tại phương án, hợp đồng đã ký.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ trưởng BQP phê duyệt phương án xử lý để tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết, đơn vị, DN quân đội trực tiếp thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết và tổ chức, cá nhân có liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý bảo đảm phù hợp với nội dung phương án được phê duyệt.

Đọc thêm