Văn hóa - Sức mạnh nội sinh đảm bảo phát triển bền vững

(PLVN) - Ngày 20/7, Đại hội Đại biểu Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ VIII (2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo đại biểu là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian đến từ khắp mọi miền đất nước.

Trưởng ban Tuyên gióa Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Trưởng ban Tuyên gióa Trung ương Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020).

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, khẳng định: Việc xây dựng, phát triển văn hoá, con người người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Định hướng công việc nhiệm kỳ tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Hội Văn nghệ dân gian tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên; tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội Văn nghệ dân gian cũng cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Cùng với đó, xây dựng các đơn vị cơ sở thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ, phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch…

Đại hội đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII (2020-2025). GS.TS Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch Hội. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm