Bình Định giám sát chặt việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên

(PLVN) -Đây là một trong những giải pháp Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bình Định kiên quyết thực hiện trong thời gian tới. 

11 tháng năm 2019, Bình Định đã thi hành xong 5749 việc thi hành án, tỷ lệ việc giải quyết xong/việc có điều kiện giải quyết: 75,18% với số tiền thi hành xong là 105.612.584.000 đồng. Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 32 việc, tương ứng với số tiền 89.955.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được 28 việc với số tiền 67.717.000 đồng. Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/8/2019, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 55 trường hợp, có 04 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 51 trường hợp. Đã cưỡng chế thành công 44 trường hợp, số cưỡng chế chưa thành công 04 trường hợp, 03 trường hợp đã ra Quyết định nhưng chưa tổ chức cưỡng chế.

Từ đầu năm đến nay, Bình Định tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, phân loại, tổ chức thi hành án, thực hiện quyết liệt hơn đối với các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các Chi cục rà soát phân loại, xử lý việc thi hành án tồn đọng, giải quyết dứt điểm các án có điều kiện thi hành, xử lý nghiệp vụ đối với loại việc chưa có điều kiện thi hành.

Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-CTHADS ngày 26/10/2017 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân. Theo đó, định kỳ vào ngày 15 hàng tháng Cục trưởng sẽ tiếp công dân, các Chi cục THADS trong tỉnh duy trì việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng 02 ngày tại đơn vị và 02 ngày tại Ban tiếp công dân của UBND cùng cấp; ngoài ra, hàng ngày đều cử công chức thường xuyên trực tiếp nhận và trả lời yêu cầu của công dân có liên quan đến công tác THADS.

Trong 11 tháng đầu năm công tác 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp nhận 85 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả: đã giải quyết xong 23/33 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 70%. Số đơn thư còn đang tiếp tục giải quyết là 10 đơn. Cục THADS đã chỉ đạo các Chi cục THADS trong tỉnh tích cực phối hợp với Văn phòng Thừa phát lại Bình Định trong việc xác minh điều kiện thi hành án, tống đạt văn bản, giấy tờ THADS theo hợp đồng ký kết giữa hai đơn vị.

Ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ, thời gian tới Cục THADS Bình Định sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; phối hợp thanh tra, kiểm sát, giám sát công tác THADS; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án.

Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền. Chi cục trưởng Chi cục THADS chỉ đạo Chấp hành viên thuộc đơn vị mình quản lý lựa chọn danh sách những tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản có năng lực, uy tín tham gia quá trình xử lý tài sản kê biên.

Đối với các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, hàng quý các Chi cục THADS phải báo cáo Cục THADS về nguyên nhân, thời gian kéo dài và biện pháp, kế hoạch xử lý dứt điểm vụ việc.

Bình Định cũng cam kết thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Công tác phối hơp̣ liên ngành được xác định sẽ phát huy vai trò trong THADS. Cục cũng sẽ tranh thủ sư ̣quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy , chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan liên quan khác trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu , nhiệm vụ THADS trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức THADS. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Hệ thống. Thực hiện nề nếp, hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm