Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

(PLVN) -Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ được tổ chức tại Tiền Giang ngày 9/12.

Tham dự Hội nghị còn có ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đại diện Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư Pháp; Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Khu vực thi đua miền Tây Nam Bộ,... .

Theo dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020, trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của khu vực thi đua miền Tây Nam bộ đạt nhiều kết quả tích cực góp phần vào thành tích thi đua của Bộ, ngành Tư pháp. 

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì Hội nghị 

Đối với phong trào thi đua "Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019", gắn với chuyên đề thi đua "Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019" đã được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực thi đua miền Tây Nam bộ hưởng ứng mạnh mẽ, ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, năng động, sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ảnh 2
 

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của các tỉnh thành phố trong khu vực thi đua có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được tăng cường, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và định hướng của cấp trên. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đạt chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu năm. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp được tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm hài hoà giữa xã hội hoá và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Bộ máy tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục được sắp xếp tinh gọn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời khắc phục trong thời gian tới như: Vẫn còn một số công chức, viên chức còn xem nhẹ, chưa đánh giá đúng mức tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng nên việc tham gia phong trào thi đua còn mang tính hình thức, hiệu quả đạt được chưa cao. Việc phát hiện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất chưa kịp thời, chủ yếu khen thưởng vào dịp cuối năm. Hoạt động của khu vực thi đua tuy từng bước có sự đổi mới nhưng hiệu quả chất lượng còn hạn chế. 

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ảnh 3
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần tiến hành thường xuyên 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh khẳng định: “Qua theo dõi tình hình công tác của các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cũng như báo cáo Tổng kết công tác thi đua khu vực và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, cho thấy Khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn luôn là khu vực có phong trào thi đua sôi nổi nhất trong các khu vực. Sau một năm phấn đấu, nỗ lực vượt qua những khó khăn, 13 Sở Tư pháp và 13 Cục Thi hành án dân sự khu vực miền Tây Nam Bộ đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn đóng góp vào thành công chung của 13 tỉnh trong khu vực thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của khu vực đã nêu được những thành tích nổi bật của các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự trong Khu vực, đồng thời cũng có những khó khăn, tồn tại, hạn chế”

Về cơ bản, Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khu vực năm 2020 như trong dự thảo Báo cáo đã trình bày. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V... Do đó, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu, đưa công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, Thứ trưởng đề nghị Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua và thủ trưởng các đơn vị trong Khu vực cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua của Khu vực và đơn vị mình và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ hai, tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước (Hội nghị điển hình tiến tiến) tại cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định. Triển khai tích cực các hoạt động tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thứ ba, tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Cần lưu ý rằng, việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần tiến hành thường xuyên, vì thực chất của việc khen thưởng có vai trò chủ yếu là động viên tinh thần, làm cho người được khen thưởng phấn khởi, khích lệ và do đó hiệu quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn.

Thứ tư, tổ chức tốt công các sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng. Chú trọng khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động; tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khời, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua khen thưởng qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Cũng tại Hội Nghị, Thứ trưởng thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương, những kết quả, thành tích mà khu vực thi đua các tỉnh miền Tây Nam bộ đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, tin tưởng năm 2020 công tác tư pháp, thi hành án dân sự của các tỉnh trong khu vực miền Tây Nam bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực hơn năm 2019. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm