Chú trọng giáo dục cán bộ thực sự là “công bộc”

(PLO) - Các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt chú trọng lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thực sự là “công bộc” của Nhân dân, thực hành phong cách “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”...

Phó Trưởng ban Dân vận TƯ Thào Xuân Sùng

Phó Trưởng ban Dân vận TƯ Thào Xuân Sùng

Chỉ ra những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc Đảng ta đã đạt được trong xây dựng quan hệ giữa Đảng với Nhân dân 85 năm qua, sáng nay (23/1), tại ĐH XII, Phó Trưởng ban Dân vận TƯ Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, “Đảng lắng nghe Nhân dân, vì Nhân dân, dựa vào Nhân dân và Nhân dân tin Đảng trở thành nhân tố bảo đảm sự đúng đắn và thành công của đường lối đổi mới của Đảng”.

Cùng với đó, với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Đảng đã lãnh đạo và cùng Nhân dân đấu tranh kiên quyết, kiên trì phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Do đó, “Đảng ta cần phát huy thành tựu, tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” – ông Thào Xuân Sùng nói.

Trong những năm tới, Phó Trưởng ban Dân vận TƯ thấy rằng, Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo có hiệu quả công cuộc đổi mới và tăng cường việc thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng phát huy dân chủ và xây dựng Nhà nước ta thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt chú trọng lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thực sự là “công bộc” của Nhân dân, thực hành phong cách “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm