Công khai, minh bạch trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản

(PLVN) -Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án, mới đây, Tổng cục THADS đã ban hành Công văn số 66/TCTHADS-NV1 về việc triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS.

Theo Quy trình này, việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án cần đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật THADS và pháp luật liên quan.

Về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá, trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ thời điểm kê biên tài sản mà đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá tài sản thì Chấp hành viên ban hành thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục THADS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS trong 2 ngày làm việc liên tiếp, kể từ thời điểm đăng thông báo.

Còn với tổ chức đấu giá tài sản, trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ thời điểm các đương sự không thỏa thuận được hoặc tổ chức đấu giá do đương sự thỏa thuận từ chối ký hợp đồng thì Chấp hành viên ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đăng tải trên Trang thông tin Cục THADS nơi tổ chức thi hành vụ việc, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS và Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản 3 ngày làm việc liên tiếp kể từ thời điểm đăng thông báo.

Khi tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá, trong trường hợp chỉ có 1 tổ chức thẩm định giá nộp hồ sơ và đáp ứng được điều kiện theo quy định pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức đó. 

Trường hợp có từ 2 tổ chức thẩm định giá trở lên nộp hồ sơ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm tại Quy trình để lựa chọn. Theo đó, đối với Cục THADS, Chấp hành viên báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án có ý kiến trước khi trình Cục trưởng xem xét, cho ý kiến. Đối với Chi cục THADS, Chấp hành viên báo cáo Chi cục trưởng xem xét, cho ý kiến. Thủ trưởng Cơ quan THADS nhất trí với đề xuất thì Chấp hành viên tiến hành ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với tổ chức được lựa chọn. Thời hạn thực hiện quy trình lựa chọn và ký kết hợp đồng thẩm định giá là 5 ngày làm việc kể từ ngày kê biên tài sản. Còn đối với đấu giá tài sản thì thời hạn thực hiện quy trình và ký kết hợp đồng là 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được kết quả định giá tài sản.

Quy trình cũng nêu rõ: Định kỳ trước ngày 5/1 hàng năm, Thủ trưởng cơ quan THADS các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình; rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản tại địa phương và gửi về Tổng cục THADS để xem xét, đánh giá, quyết định danh sách.

Để triển khai thực hiện Quy trình đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung Quy trình đến các đơn vị trực thuộc và đội ngũ công chức có liên quan thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp để triển khai thực hiện nghiêm túc Quy trình, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục yêu cầu cơ quan THADS rà soát, tổng hợp các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và gửi về Tổng cục THADS trước ngày 22/02/2021 để phối hợp các cơ quan liên quan thông báo danh sách các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng quy định của pháp luật, uy tín, có năng lực, kinh nghiệm, làm căn cứ khuyến nghị cơ quan THADS lựa chọn trong quá trình tổ chức thi hành án.

Trong thời gian Tổng cục THADS chưa thông báo danh sách thì các cơ quan THADS căn cứ Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Quy trình để tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đối với từng vụ việc cụ thể. Ngoài ra, đối với nội dung “Tiêu chí khác” trong Bảng tiêu chí, Cục trưởng Cục THADS căn cứ tình hình thực tiễn, tính chất đặc thù tại địa phương để ban hành cho phù hợp (doanh nghiệp mới khởi nghiệp; vai trò đóng góp xã hội của doanh nghiệp;...).  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm