Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh”. Bởi vậy, để giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên - đặc biệt là người đứng đầu - cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phải sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Trao đổi với phóng viên PLVN, ông Nguyễn Văn Bộ, Bí thư Chi bộ phố Phúc Trì (phường Nam Thành, TP Ninh Bình) cho biết, từ sau Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, TP Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị quyết, trong đó chú trọng tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. “Vấn đề tôi tâm đắc nhất là Nghị quyết đề cập đến việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, bởi nhân tố con người, đặc biệt người đứng đầu là quan trọng nhất. Đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phải chấp hành, thực hiện các quy định của Đảng, trong đó có việc nêu gương” - ông Bộ nói.

Để tiếp tục thực hiện thật tốt trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, ông Nguyễn Văn Bộ cho rằng, trong công tác và đời sống hằng ngày, đảng viên cần phải đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tự giác nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể. Đồng thời cần phải cương quyết bảo vệ cái đúng, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Không chỉ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, kiên quyết chống những hành vi “nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

Ông Nguyễn Văn Bộ nhấn mạnh, đối với người đứng đầu, trong mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. Phải đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân; đặc biệt kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; giữ gìn phẩm chất đạo đức không chỉ ở nơi công tác, mà còn trong các mối quan hệ xã hội và ở nơi cư trú, của cả bản thân và gia đình. Đặc biệt, người đứng đầu cần có quan hệ mật thiết với nhân dân. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, cùng với cách đơn vị, doanh nghiệp và người dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế phát triển, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị

Nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, nhằm thực hiện mục tiêu đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động đã thông qua tại Đại hội của cấp mình đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Với phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, các cấp ủy cần bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp trên để bổ sung xây dựng chương trình hành động của tập thể. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, trong đó gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung” - ông Tiền nêu quan điểm.

Trong bài viết mới đây, ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khẳng định: “Toàn hệ thống chính trị của tỉnh chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Mỗi chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng; có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân cấp ủy, người đứng đầu”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm