Hà Nội đề nghị quy định cụ thể cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa phổ biến pháp luật

(PLVN) - Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Hà Nội được quan tâm, đầu tư trên mọi phương diện, nhờ đó đã đi vào cả chiều rộng và chiều sâu.

Đổi mới về nội dung và hình thức

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn Thành phố về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL có sự chuyển biến rõ nét, quan tâm, triển khai một cách sâu rộng; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở với vai trò đầu mối là ngành tư pháp. Người dân dần có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân từng bước được nâng lên; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL các cấp, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, hòa giải viên ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, ngày càng tăng về số lượng. Công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL và kiến thức pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL được chú trọng thực hiện thường xuyên. Hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL các cấp, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, hòa giải viên ở cơ sở đã được nâng lên đáng kể, nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác PBGDPL đã được các báo cáo viên, tuyên truyền viên tham mưu, đề xuất và thực hiện.

Hiệu quả của công tác PBGDPL được nâng lên thể hiện ở chỗ, nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới đa dạng, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đi vào cả chiều rộng và chiều sâu hướng tới mọi đối tượng, tầng lớp Nhân dân và địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng là học sinh, sinh viên, các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL và đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người trong xã hội. Nhiều mô hay, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai phù hợp với xu hướng hiện đại đã được thực hiện và triển khai. Việc tuyên truyền phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, cập nhật theo xu hướng hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL được đẩy mạnh.

Theo Thành ủy Hà Nội, công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL trên địa bàn ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Thành phố đã quan tâm bố trí cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật là khoảng 360, 8 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố 179, 2 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã 181,6 tỷ đồng (Giai đoạn 2003-2009: toàn thành phố là 41,6 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố 9, 5 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã là 32 tỷ đồng; Giai đoạn 2010 đến 6/2019: toàn thành phố là 319,1 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố 169,6 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã là 149,5 tỷ đồng).

Phải bám sát  vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Việc triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật. Nhìn chung, công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố trong những năm qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô.

Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau cao hơn năm trước. (Tính đến hết năm 2018 đã có 515/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 88,2%) tăng 87 xã, phường, thị trấn so với năm 2017 là 428/584 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận chiếm tỷ lệ 73,28%).

Từ kết quả trong hoạt động, Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Bí thư Trung ương cần ban hành Chỉ thị mới về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng tăng cường công tác PBGDPL trong tình hình mới, phù hợp với giai đoạn hiện nay.

 Các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo chính quyền cùng cấp tăng cường tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực cho công tác PBGDPL hướng tới xác định việc hoàn thành nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hàng năm. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng, lựa chọn nội dung PBGDPL phải đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội hóa công tác PBGDPL nhằm tạo động cơ, khuyến khích động viên tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL, theo tinh thần xã hội hóa./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm