Hải Phòng: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 14/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Lãnh đạo TP trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Lãnh đạo TP trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn hoá.

Để nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các chỉ đạo thành các hành động có kết quả rõ nét, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thời gian tới quan tâm một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Kết luận số 76 ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33, Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Song song đó, rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ, xác định thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giao trách nhiệm đến từng cơ quan, lãnh đạo phụ trách.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tệ nạn xã hội; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa…

Bên cạnh phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, cần chú trọng tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực: báo chí và truyền thông; văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; giáo dục và đào tạo; hôn nhân và gia đình; văn hóa cộng đồng, văn hóa nơi công cộng, văn hóa cổ vũ thể thao... nhằm xây dựng hình ảnh con người Hải Phòng có nhân cách, lối sống tốt đẹp trong mắt Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Phân bổ nguồn lực phát triển văn hóa, con người tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, những nơi sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng phương án tổng thể phát huy hiệu quả sử dụng các công trình nhà văn hóa, khu thể thao đã được đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đọc thêm