Hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

(PLVN) -Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP)

Nhằm thống nhất nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý, vai trò của Phiếu LLTP, quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP và việc sử dụng Phiếu LLTP theo đúng quy định của pháp luật, góp phần triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL TW vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức PBGDPL về các nhiệm vụ cụ thể của Chỉ thị số 23/CT-TTg phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương; Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật LLTP, Chỉ thị số 23/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức tuyên truyền quy định của Luật LLTP và Chỉ thị 23/CT-TTg bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về sự cần thiết của Phiếu LLTP trong các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để làm căn cứ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu LLTP để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu LLTP không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính.

Hội đồng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tăng cường công tác PBGDPL về lý lịch tư pháp cho đối tượng, là người sử dụng lao động, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa tình trạng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, chú trọng nhóm đối tượng là lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp trong quá trình tuyển dụng lao động. Trước mắt có thể chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra một số doanh nghiệp đã được đề cập tại Công văn số 81/TCTCCTTHC ngày 18/10/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính về việc kiểm tra, xử lý phản ánh kiến nghị và thông tin báo chí về quy định, thủ tục hành chính có liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường triển khai phổ biến sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg trong toàn ngành; kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu ban hành, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan để hạn chế doanh nghiệp yêu cầu người dân xuất trình/nộp Phiếu lý lịch tư pháp không cần thiết trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động (theo nội dung Công văn số 5298/BTP-VP ngày 02/11/2023 của Bộ Tư pháp).

Đọc thêm