Kịp thời gỡ vướng trong thi hành pháp luật hình sự, hành chính

(PLVN) -Vụ Pháp luật hình sự – hành chính (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kịp thời gỡ vướng trong thi hành pháp luật hình sự, hành chính

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, Lãnh đạo Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính cho biết, công tác của Vụ năm 2020 đã bảo đảm theo đúng Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, một số mặt công tác đạt kết quả tốt. Công tác góp ý, thẩm định VBQPPL bảo đảm chất lượng, tiến độ; công tác tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mang tính hệ thống, liên ngành trong thi hành pháp luật các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy được chú trọng thực hiện. Vụ đã tham mưu, xử lý kịp thời nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp được lãnh đạo Bộ đánh giá tốt… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Vụ đã đạt được trong năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh yêu cầu trong năm 2021, Vụ cần tiếp tục chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, nhất là nội dung đã được xác định tại các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Vụ cần tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả công tác bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Kịp thời rà soát hoặc phối hợp rà soát các VBQPPL trong các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và của Lãnh đạo Bộ. 

Tăng cường theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Thực hiện tốt vai trò đầu mối của Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045…

Chú trọng kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Vụ theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số; quan tâm hơn nữa công tác truyền thông về các hoạt động của đơn vị; tăng cường hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm