Lâm Đồng: Bám cơ sở, phổ biến chính sách giáo dục pháp luật, ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để tiếp tục phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là bám sát cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, tránh xảy ra bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Người dân nghe phổ biến các thông tin về an ninh trật tự.
Người dân nghe phổ biến các thông tin về an ninh trật tự.

Động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2023, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số 05/QĐ-BDT ngày 13/01/2023 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 31/01/2023 công khai Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 10/3/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ban Dân tộc tỉnh; Quyết định số 09/QĐ-BDT ngày 21/3/2023 về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2023; Xây dựng Đề án vị trí việc làm Ban Dân tộc…

Đồng thời, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và các nhiệm vụ về công tác dân tộc.

Cùng với đó, Ban Dân tộc đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác đã ký kết với các Sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS hiểu và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc;…

Lực lượng công an phổ biến pháp luật cho người dân.

Lực lượng công an phổ biến pháp luật cho người dân.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), kỷ luật, kỷ cương hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Dân tộc đã ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025; tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan.

Hàng tuần, đơn vị họp giao ban nắm tình hình thực hiện CCHC và nhiệm vụ chuyên môn; quán triệt cho 100% công chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; Triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng trong trao đổi công việc thông qua hệ thống thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử của Ban nhằm góp phần xây dựng Chính quyền điện tử.

Nhìn chung, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng thời gian qua luôn được chú trọng quan tâm. Qua đó đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, đảm bảo an sinh xã hội; Công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong vùng ngày càng tốt hơn, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi ngày càng hoàn chỉnh; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy…

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng còn không ít khó khăn, tồn tại. Việc kiểm tra, đôn đốc chưa được quyết liệt và thường xuyên; một số nội dung trong các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2025 như: “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “chính sách đối với Người có uy tín”, “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp” triển khai còn chậm; Hệ thống tổ chức, năng lực cán bộ làm công tác dân tộc một số địa phương còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi vị trí công tác và hầu hết mới tiếp xúc với công tác dân tộc (do giải thể, sáp nhập) nên gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, góp phần phát triển vùng đồng bào DTTS, năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện.

Thứ nhất, về công tác nắm tình hình vùng đồng bào DTTS, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của đồng bào nhất là tình hình di cư tự do, tranh chấp đất đai, tình hình tôn giáo... để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, tránh xảy ra bức xúc trong đồng bào DTTS. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở góp phần ổn định sản xuất và đời sống ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Một hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng.

Một hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng.

Thứ hai, về công tác chuyên môn sẽ tập trung cụ thể một số giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đi cơ sở nắm tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại các huyện, thành phố theo kế hoạch; Phối hợp với UBND các huyện đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch các chương trình, chính sách dân tộc năm 2024.

Cùng với đó, phát huy vai trò tham mưu thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Tham mưu rà soát và kịp thời bổ sung các hướng dẫn và văn bản chỉ đạo chuyên môn trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc...

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác và chính sách dân tộc ở cơ sở, kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn để tháo gỡ…; Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch.

Đọc thêm