Mục tiêu người dân thụ hưởng

(PLVN) -  “Người dân phải được hưởng những thành tựu mới nhất của ngành dược”, là tinh thần được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu lên tại cuộc họp mới đây, khi nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đây là một trong những chỉ đạo cụ thể để thực hiện đường lối của Đảng, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước và xã hội Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây 3 năm, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” ngày 17/5/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH; xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam”.

Chúng ta đang cố gắng hoàn thiện lý luận, thể chế hóa, phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thực tiễn lập pháp, hành pháp cũng như đời sống xã hội. “Dân thụ hưởng” trở thành “tuyên ngôn”, mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời là vấn đề cấp thiết, yêu cầu đòi hỏi hiện nay.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung nội dung “Dân giám sát”, “Dân thụ hưởng” vào nội dung phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đây là sự phát triển của tư duy lý luận, hoàn thiện chủ trương của Đảng. Điều này có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong xây dựng và phát huy nguồn lực con người, là động lực, yếu tố sống còn, có ý nghĩa quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước những giai đoạn tiếp theo.

Tất cả mọi lĩnh vực phát triển đều đang hướng đến mục tiêu “dân thụ hưởng”.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chính vì thế, riêng về lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, Chính phủ xác định năm 2024 là “năm tăng tốc”. Đất nước sẽ khó phát triển, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, hàng hóa Việt Nam chưa nâng cao được giá trị cạnh tranh... nếu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu. Nhắc lại điều này, để lý giải vì sao, Chính phủ và đích thân Thủ tướng luôn chỉ đạo sát sao, thường xuyên thị sát, đi thực tế, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, bất cập.

Cách đây 2 năm, trong chuyến công tác xuyên Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu lên phương châm hành động: “Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân được thụ hưởng thật”. Chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện một số vấn đề về quy định, pháp luật còn những điểm cần làm rõ, sửa đổi, để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ. Vì vậy, cần có các giải pháp phù hợp, tạo động lực, cảm hứng sáng tạo.

Ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đã khẳng định mục tiêu ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh về “dân thụ hưởng”.

Đọc thêm