Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024.
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế tại Tây Ninh. (Ảnh minh họa)
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế tại Tây Ninh. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nói riêng; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Theo Kế hoạch, Cục PBGDPL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2024 của Bộ Tư pháp; tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Đề án đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL nói chung, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả; tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN.

Cùng với đó, hỗ trợ một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm phục vụ việc hoàn thiện chính sách, thể chế và các mô hình, cách thức nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nói chung, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng...

Đọc thêm