Phát triển đô thị theo hướng xanh, văn minh, có bản sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã chủ trì Hội nghị với Thường trực Tổ Biên tập Đề án.

Phát triển đô thị theo hướng xanh, văn minh, có bản sắc

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đô thị hóa, phát triển đô thị, kinh tế đô thị, Đảng ta luôn quan tâm và đã có những chủ trương, chính sách lớn nêu trong các văn kiện Đại hội, nhất là từ Đại hội VI đến nay.

Tư duy và nhận thức của Đảng ta về vấn đề này liên tục được đổi mới và kế thừa hợp lý, qua đó đã bước đầu hình thành hệ thống các chủ trương, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với xu thế phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%...

Để thực hiện được mục tiêu, triển khai các chủ trương về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện Đề án trên.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Tuấn Anh lưu ý, Đề án cần bám sát các chủ trương, định hướng lớn về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII và tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Đồng thời, tập trung làm rõ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị, đề xuất được các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Ngoài ra, cần có các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển; tăng tính kết nối giữa các đô thị trong nước và khu vực; gắn kết phát triển đô thị và nông thôn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Tổ Biên tập chủ động tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện Đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ, dự kiến trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 7/2021. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Một số chủ trương, chính sách về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm