Quản lý đất đai bằng hệ thống điện tử hiện đại tại TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh mới ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 38 ngày 04/4/2023 của Thành ủy Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Cụ thể, TP HCM nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, đồng thời rà soát, ban hành các quy định phù hợp với chính sách, pháp luật và thực tiễn Thành phố về quản lý, sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Song song đó, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đất đai.

Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh quản lý, khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, bền vững, hiệu quả trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, xây dựng hệ thống quản lý đất đai tiên tiến, ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại để đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và căn bản về quản lý đất đai, bảo đảm tài nguyên đất đai được quản lý chặt chẽ theo pháp luật, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền phù hợp theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính đồng bộ với hồ sơ, cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp; xây dựng, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính Thành phố.

Đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai; hoàn tất việc áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất phục vụ cho công tác định giá đất và xây dựng bảng giá các loại đất. Tổ chức công khai, minh bạch về giá đất.

Ngoài ra, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện dự án.

Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tra cứu thông tin đất đai bằng hệ thống điện tử và mạng internet.

Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai toàn ngành từ Thành phố đến cơ sở, kịp thời thể chế hóa văn bản, đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố. Khắc phục đồng bộ tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Đọc thêm