Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thanh Hóa năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thanh Hóa năm 2021

Theo đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, tổng hợp kết quả rà soát chung báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định; Có ý kiến trả lời về hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá do đơn vị mình tham mưu có nội dung liên quan đến các cơ chế, chính sách và nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cơ quan; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì kịp thời kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành chủ động bố trí các điều kiện để thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch này, trình hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát...

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; Bố trí biên chế và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để UBND cấp xã thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này;..

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Kế hoạch rà soát nhằm mục đích nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm