Sớm kết nối một số lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp với Cổng dịch vụ công quốc gia

(PLVN) -Vừa qua, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp về các vấn đề liên quan đến kết nối một số lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp với Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia. 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến thảo luận của các đơn vị dự họp và ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 03/TB-BTP ngày 20/2/2020 thông báo Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp.

Theo đó, Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực, cố gắng, chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra thì việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, thiếu đồng bộ, hạ tầng CNTT có dấu hiệu quá tải.

Để việc kết nối các DVC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ với Cổng DVC quốc gia trong thời gian tới được hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong giải quyết các công việc của Bộ. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 19/12/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng DVC quốc gia.

Đối với việc kết nối một số DVC cụ thể của Bộ với Cổng DVC quốc gia, giao Cục CNTT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sớm hoàn thành việc nâng cấp Trang DVC của Bộ Tư pháp thành Cổng DVC của Bộ Tư pháp để kết nối với Cổng DVC quốc gia trong quý I/2020; rà soát, đề xuất phương án nâng cấp hạ tầng CNTT của Bộ và họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tư pháp. 

Giao Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về phần mềm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp Cục CNTT chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng dịch vụ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến lên mức độ 4, kết nối Cổng DVC của Bộ và Cổng DVC quốc gia; Văn phòng Bộ rà soát các văn bản liên quan tới vấn đề này. Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ có TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp chủ động rà soát phối hợp với Cục CNTT đề xuất các DVC có thể kết nối với Cổng DVC quốc gia. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm