Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(PLVN) -Chiều 6/1, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cho biết năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Vụ vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ đã kịp thời bám sát chủ trương, chính sách mới của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW được triển khai thực hiện tốt, đặc biệt liên quan đến việc thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp.

Công tác quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ, tiếp tục có sự đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai toàn diện, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ, ngành. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức cơ bản kịp thời theo những quy định mới của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo lợi ích chính đáng của công chức, viên chức…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức cán bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương chưa kịp thời; một số đơn vị thuộc Bộ còn thiếu biên chế so với chỉ tiêu được phân bổ; chương trình đào tạo bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm…

Còn theo báo cáo của Phó Chánh Văn phòng Đảng – đoàn thể Cao Xuân Thủy, năm 2020, công tác đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành với nhiều điểm khởi sắc, ngày càng đi vào nề nếp theo hướng chuyên môn hóa. Công tác đoàn được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ và chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên với phương châm hướng về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên có nhiều đổi mới, đã tăng cường hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Nội bộ Văn phòng đoàn kết nhất trí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức…

Tuy nhiên, một số tồn tại trong công tác này cũng đã được chỉ rõ: việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác chưa thường xuyên, liên tục; sự gắn kết giữa tham mưu công tác đảng với tham mưu công tác đoàn thể chưa chặt chẽ… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức của 2 đơn vị ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm trong công việc, nhờ vậy, chất lượng công việc đạt được ngày càng cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tham mưu, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng ngày càng bài bản; công tác phối hợp với các đơn vị với các đơn vị thuộc Bộ chặt chẽ, hiệu quả. Năm 2021, với khối lượng công việc lớn mà biên chế lại hạn chế, các đơn vị cần chủ động đổi mới phương pháp làm việc, trong đó lưu ý việc đánh giá cán bộ phải toàn diện, khách quan, công tâm để kịp thời tham mưu Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ngay từ khâu quy hoạch; kịp thời triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII trong toàn Đảng bộ.

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ảnh 1
 

Đánh giá cao kết quả đã đạt được của 2 đơn vị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị năm 2021, Vụ Tổ chức cán bộ cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy định pháp luật, phù hợp với nhu cầu thực tế để có mô hình tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ trưởng cũng lưu ý tới việc nghiên cứu mô hình tổ chức đối với các cơ quan tư pháp địa phương và tổ chức pháp chế.

Về công tác cán bộ, cần đổi mới từ khâu tuyển dụng để đúng người, đúng việc, tuyển dụng được người tài; đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm trong việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng   kiến thức thực tiễn, kỹ năng giải quyết công việc.

Đối với công tác Đảng- Đoàn thể, Thứ trưởng yêu cầu cần làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương để có cơ sở triển khai các hoạt động cụ thể của Bộ, ngành. Cùng với đó, cần nghiên cứu đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng, đoàn đúng điều lệ…

Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu trong bối cảnh tinh giản biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ cần làm tốt việc ban hành và thực hiện các văn bản trong công tác này; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp địa phương. Công tác tuyển dụng, kiện toàn cán bộ cần thực hiện kịp thời, đáp ứng đúng theo các quy định mới; quan tâm hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo được đột phá. Đặc biệt, cần nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình hình của các đơn vị thuộc Bộ để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ.

Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Đảng- đoàn thể cần làm tốt hơn việc điều phối và thực hiện văn kiện Đại hội Đảng XIII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Các tổ chức đoàn thể của Bộ cần phát huy các kết quả đã đạt được và đồng thời tăng cường mở rộng, đa dạng hơn các hoạt động... 

Cùng chuyên mục
Cán bộ địa phương làm thủ tục đăng ký khai sinh điện tử cho người dân.

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

(PLVN) - Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Đọc thêm