Tháng 8, Quảng Ngãi cấp 765 phiếu lý lịch tư pháp

(PLVN) -Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tháng 8 vừa qua, Sở đã cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho 765 trường hợp.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, tháng 8 vừa qua, Sở đã cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho 765 trường hợp; tiếp nhận và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu LLTP 445 thông tin LLTP về án tích từ các cơ quan gửi đến; lập 200 bản LLTP. Đồng thời, Sở cung cấp bổ sung 209 thông tin LLTP về án tích cho Trung tâm LLTP quốc gia; cung cấp 23 thông tin LLTP cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; xác minh xóa án tích 10 trường hợp được xóa án tích đương nhiên.

Cũng trong tháng 8, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tham mưu UBND tinher báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Sở còn ký kết chương trình phối hợp với TAND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Đặc biệt, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí thực hiện trên địa bàn tỉnh cũng như xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp với 184 thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm