Thi hành Luật Trợ giúp pháp lý: Bảo đảm kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm

(PLO) - Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký Quyết định số 1355/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, xác định rõ các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành liên quan và các địa phương sẽ tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật TGPL và hoạt động TGPL (bao gồm biên soạn tài liệu quán triệt, tài liệu tập huấn; tổ chức hội nghị quán triệt; truyền thông về Luật bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế với từng đối tượng ở các bộ, ngành, địa phương…). Cùng với đó là tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động TGPL; nâng cấp và vận hành trang thông tin điện tử TGPL, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. 

Đặc biệt, sẽ xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TGPL; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật TGPL. Cụ thể là Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật TGPL, Thông tư liên tịch về việc phối hợp, hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng, Thông tư hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong hoạt động TGPL và các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền.

Kế hoạch cũng nêu rõ phải nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL qua việc tập huấn cho đội ngũ làm công tác này các nội dung của Luật, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng TGPL cho đội ngũ. Ngoài ra, các địa phương cần rà soát trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước được thành lập theo quy định Luật năm 2006, rà soát tổ chức tham gia TGPL, người tham gia TGPL theo Luật năm 2006, rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia TGPL theo quy định của Luật năm 2017, rà soát, thống kê người thuộc diện được TGPL theo Luật năm 2017 trên địa bàn; cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định các nội dung công việc triển khai thi hành Luật TGPL một cách chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về TGPL ở Trung ương là Bộ Tư pháp và cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về TGPL ở địa phương là UBND cấp tỉnh. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Bộ Tư pháp và TANDTC, VKSNDTC, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật TGPL; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch; giao Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh bảo đảm bố trí đủ kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về TGPL của các bộ, ngành, địa phương có liên quan được phân công trong Kế hoạch. Còn với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân công trong Kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hình minh họa.

An dân để chống dịch

(PLVN) - Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả nước đồng lòng chống dịch đang có sức lan tỏa mạnh từ trung ương đến địa phương, từ chính quyền, cơ quan chức năng đến các cộng đồng dân cư lớn nhỏ...

Đọc thêm