Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

(PLVN) - Chiều 6/6, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì và trực tiếp thông báo.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thành Nam – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Bộ Tư pháp có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Bí thư/Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ. Chi bộ Cục Công tác phía Nam và các Trường Trung cấp Luật tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu của đơn vị. 

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18/5/2019) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị thông báo nhanh

Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Bộ trưởng Lê Thành Long quán triệt, Hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Theo đó, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết Hội nghị Trung ương 10 đã nghe 4 nhóm báo cáo, gồm: Nhóm 1 là Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Nhóm 2 - 4 là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng ảnh 2
Bộ trưởng Lê Thành Long thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10
Riêng đối với sự tham gia của Bộ Tư pháp vào Đề cương các dự thảo Văn kiện và các nhóm báo cáo còn lại, Bộ trưởng thông tin bản thân ông tham gia vào Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Bộ Tư pháp cũng tham gia các dự thảo khác ở các mức độ khác nhau.

Hội nghị thông báo nhanh được Bộ Tư pháp tổ chức nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung được Hội nghị lần thứ 10 đã thông qua tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm