Thực hiện hiệu quả Quỹ học bổng cho học sinh nghèo ngành Tư pháp

(PLO) - Đây là một trong những nội dung thi đua được lãnh đạo 13 đơn vị thuộc Cụm thi đua số II Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ký kết tại Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2018 diễn ra chiều 23/3. Đây là Cụm thi đua gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng cơ bản; nghiên cứu, quản lý khoa học và lý lịch tư pháp với số lượng người lao động đông đảo nhất trong các Cụm thi đua.

Các đơn vị Cụm II ký giao ước thi đua

Các đơn vị Cụm II ký giao ước thi đua

Chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

Năm 2018, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, hưởng ứng các phong trào thi đua chung của Bộ Tư pháp, các đơn vị Cụm thi đua số II phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 với chủ đề thi đua: “Cụm thi đua số II siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản; đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng cơ bản; nghiên cứu, quản lý khoa học; lý lịch tư pháp”. 

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Cụm sẽ hưởng ứng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ phát động theo chuyên đề, theo đợt phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác.

Đối với công tác khen thưởng, Cụm II quan niệm công tác khen thưởng phải đạt mục đích “động viên, giáo dục, nêu gương” nên sẽ đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động…

Ngoài thảo luận nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức phong trào thi đua, đại diện các đơn vị thuộc Cụm II đã sôi nổi đưa ra các sáng kiến để thiết thực thực hiện công tác thi đua – khen thưởng. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Chu Mạnh Hùng đề nghị tổ chức cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, tạo động lực để cán bộ phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia Ngô Ngọc Thành cho rằng, trong năm cần kiểm tra những đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua cao. Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoàng Diệp lưu ý, thực hiện sáng kiến của Báo thì Cụm đã lập Quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại khối trường trong ngành Tư pháp. Tuy nhiên, đến nay Quỹ vẫn chưa giải ngân nên ông Diệp đề xuất sớm triển khai để động viên học sinh, sinh viên và kiến nghị tới đây mở rộng đối tượng của Quỹ là cán bộ tư pháp vượt khó…

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến

Sau khi trao đổi, thảo luận, trên tinh thần phấn đấu thực hiện hiệu quả, thiết thực, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị thành viên Cụm thi đua số II thống nhất thực hiện ký kết giao ước thi đua. Trong đó nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của các đơn vị thuộc khối báo chí, xuất bản “năng động, sáng tạo, chủ động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…”.

Đổi mới về nội dung, hình thức các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và nhu cầu của bạn đọc với mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, gắn với các sự kiện lớn của đất nước, của Ngành. Xây dựng và thực hiện Đề án chung tay xóa nghèo pháp luật, chuyên đề tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các đơn vị thuộc khối đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và quản lý khoa học, cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ bản tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; tăng cường công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành.

Các đơn vị thuộc Cụm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu năm 2018 tạo sức chuyển biến về chất lượng, hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số II; duy trì và tiếp tục thực hiện Quỹ học bổng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua và khen thưởng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, nội dung phát động thi đua của Cụm thi đua số II đã bám sát định hướng chung của Bộ, ngành Tư pháp, đồng thời có những đặc thù riêng của Cụm. Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, theo ông Tuấn, các đơn vị khẩn trương phát động phong trào thi đua theo định hướng của Bộ, Ngành và của Cụm, hướng phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chuyên môn nhiệm vụ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Kế hoạch đề ra.

Đồng thời, quan tâm phổ biến quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua tại đơn vị mình, để công tác này lôi cuốn và thúc đẩy các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục chú trọng phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; Thủ trưởng đơn vị cần quan tâm, bố trí cán bộ phụ trách ổn định để thực hiện tốt công tác này…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm