Từ 19/7/2024, cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí. (Ảnh: Hồng Thương)
Cơ sở giáo dục phải công khai mức thu học phí, lệ phí. (Ảnh: Hồng Thương)

Công khai thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục

Việc ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT nhằm minh bạch các thông tin có liên quan của cơ sở giáo dục để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học, gia đình người học và xã hội biết, tham gia giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.

Theo đó, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định phần thông tin công khai chung đối với các cơ sở giáo dục, bao gồm: Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có). Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (cổng thông tin điện tử).

Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục; thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ; tổ chức bộ máy; các văn bản khác của cơ sở giáo dục...

Đáng chú ý, đối với phần thu, chi tài chính Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT nêu rõ, cần công khai tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động cụ thể.

Thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử tối thiểu là 5 năm

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định rõ về cách thức và thời gian công khai. Theo đó, các cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục mầm non, trường, lớp dành cho người khuyết tật chưa có cổng thông tin điện tử), thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, bao gồm: Các nội dung công khai đối với các hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục thực hiện được quy định tại Chương II của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT tính đến tháng 6 hằng năm.

Báo cáo thường niên để công khai cho các bên liên quan tổng quan về kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục tính đến ngày 31/12 hằng năm theo định dạng file PDF với các nội dung tối thiểu theo quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐ.

Việc bố trí các nội dung công khai nêu trên tại Cổng thông tin điện tử do cơ sở giáo dục quyết định, bảo đảm thuận lợi cho việc truy cập, tiếp cận thông tin.

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT nêu rõ, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện phổ biến các nội dung công khai tại cuộc họp cha mẹ trẻ em, học sinh hoặc phát tài liệu về nội dung công khai cho cha mẹ trẻ em, học sinh vào tháng đầu tiên của năm học mới.

Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục đại học, chương trình ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, trường dự bị đại học thực hiện phổ biến các nội dung công khai hoặc phát tài liệu về nội dung công khai cho người học vào tháng đầu tiên của khóa học, năm học mới.

Về thời gian công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục tối thiểu là 5 năm kể từ ngày công bố công khai. Thời gian niêm yết công khai đối với cơ sở giáo dục mầm non; trường, lớp dành cho người khuyết tật chưa có cổng thông tin điện tử tối thiểu là 90 ngày và sau khi niêm yết phải lưu giữ tài liệu công khai để bảo đảm cho việc tiếp cận thông tin tối thiểu là 5 năm kể từ ngày niêm yết.

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 19/7/2024.

Đọc thêm