Xây dựng ngành Tư pháp Đà Nẵng ngày càng vững mạnh

(PLVN) - Những năm qua, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng các ngành, các cấp chung tay xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp Việt Nam nói chung, Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng vững mạnh.

 

Xây dựng ngành Tư pháp Đà Nẵng ngày càng vững mạnh

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của Ngành Tư pháp Việt Nam trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Xây dựng ngành Tư pháp Đà Nẵng ngày càng vững mạnh ảnh 1

Tập thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại.., hơn 23 năm qua (từ năm 1997, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được thành lập khi thành phố Đà Nẵng được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương), Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành và có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành Tư pháp Việt Nam. 

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã có sự trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, được kiện toàn về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức ngày càng nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ.  

Một trong những lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu của Ngành là công tác xây dựng pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thành phố, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Trong những năm qua, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tham gia soạn thảo, góp ý, thẩm định hàng ngàn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và HĐND, UBND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của UBND, HĐND thành phố, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và hiệu lực pháp lý. Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của nhiều doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chủ động tham mưu tốt nhiều nhiệm vụ mà Sở được UBND thành phố giao thêm ngoài nhiệm vụ chuyên môn theo quy định (như: rà soát tính pháp lý một số dự án lớn trên địa bàn thành phố; tham gia ý kiến đối với tất cả các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố; tham mưu về mặt pháp lý cho UBND thành phố đối với các vụ khiếu kiện hành chính lớn, phức tạp...).

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố theo hướng tinh gọn và duy trì sinh hoạt định kỳ. Số lượng buổi tuyên truyền được tăng lên, nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, chất lượng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế các tranh chấp. Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được chú trọng, số lượng vụ việc trợ giúp ngày một tăng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý. Thời gian qua, hình ảnh đô thị Đà Nẵng văn minh hiện đại gắn liền với con người Đà Nẵng thân thiện, có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ cương nhà nước là có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, của hệ thống các thiết chế tuyên truyền từ thành phố đến các xã, phường, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Trong công tác bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham mưu UBND thành phố thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, giám định tư pháp… Đồng thời tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản để kịp thời xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố đến nay đã đi vào nề nếp, số vụ việc vi phạm bị xử phạt hành chính đã giảm theo từng năm. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp chống thất thu thuế trong các giao dịch bất động sản.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tham mưu UBND thành phố xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng; tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu phần mềm công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng bộ thủ tục hành chính trong hoạt động công chứng trình UBND thành phố phê duyệt và công bố; phối hợp với các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về thông báo phong tỏa, kê biên và tạm dừng giao dịch đối với tài sản liên quan trong các vụ án và tài sản đảm bảo thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực hành chính tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và Đề án triển khai thí điểm việc chính quyền thăm, viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền đối với công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã có chuyển biến mới, gắn kết với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các lĩnh vực được người dân, doanh nghiệp quan tâm trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực này. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp tiếp tục được tăng cường, đảm bảo việc rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, hàng năm tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn đều tăng dần (từ 96% đến 98%).

Hiện nay, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có 95 công chức, viên chức, người lao động và về tổ chức bộ máy có Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 05 tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, sự phối hợp của các ngành, các cấp và trên hết là sự quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành và của thành phố Đà Nẵng. Trên chặng đường phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) trong 9 năm liền từ năm 2011 đến năm 2019; năm 2017, Sở Tư pháp vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2017; năm 2018, được UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của thành phố Đà Nẵng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp.

Xây dựng ngành Tư pháp Đà Nẵng ngày càng vững mạnh ảnh 2
 Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2017
Xây dựng ngành Tư pháp Đà Nẵng ngày càng vững mạnh ảnh 3

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

Những thành tựu và đóng góp của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng trong hơn 23 năm xây dựng và phát triển sẽ luôn là truyền thống tốt đẹp và là niềm tự hào để toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, công lý, dân chủ, nghiêm minh, đảm bảo pháp luật được thực thi đầy đủ, góp phần vào sự phát triển Ngành Tư pháp Việt Nam nói chung và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm