Yêu cầu xử lý 'tham nhũng vặt', kiên quyết 'đổi ghế' cán bộ giảm uy tín

(PLO) - "Ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...; kiên quyết chuyển đổi đối với các cán bộ có nhiều dư luận liên quan đến tiêu cực tham nhũng, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ", UBND TP HCM nêu rõ yêu cầu với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

UBND TP HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như tăng cường quản lý về phòng, chống tham nhũng; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

"Tăng cường chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết chuyển đổi đối với các cán bộ có nhiều dư luận liên quan đến tiêu cực tham nhũng, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ; công khai, minh bạch trong hoạt động cũng như trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển cán bộ, công khai thủ tục, quy trình nghiệp vụ; thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập", lãnh đạo TP HCM nêu rõ.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quản lý các nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý tài chính trong các đơn vị y tế, trường học, công tác kê khai tài sản, thu nhập, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và tài sản công, công tác thẩm định giá đối với các dự đấu thầu, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, các lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm