Công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 944/QĐ-BNV về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế.
(Ảnh: Báo Nhân dân).
(Ảnh: Báo Nhân dân).

Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động

Theo đó, Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, cải thiện, nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình, đặc biệt các hộ gia đình nghèo hoặc gặp nhiều khó khăn, rủi ro trong phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Quyết định 944/QĐ-BNV nêu rõ, Quỹ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Bộ Nội vụ công nhận, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Bên cạnh đó, Quỹ phải công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ. Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong toàn quốc; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tài trợ đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền

Quyết định 944/QĐ-BNV cũng quy định rõ về quyền hạn của Quỹ. Theo đó, Quỹ tổ chức, hoạt động theo pháp luật và Điều lệ Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận.

Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

Được thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nhiệm vụ của Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ. Được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, Quyết định 944/QĐ-BNV cũng nêu rõ các nghĩa vụ của Quỹ. Cụ thể, Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nào thì phải chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó và chỉ được tiếp nhận tài trợ, vận động tài trợ trong phạm vi hoạt động theo Điều lệ của Quỹ.

Thực hiện tài trợ đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền phù hợp với mục đích của Quỹ.

Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật; phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đồng thời, chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31 tháng 3.

Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Quỹ. Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Quỹ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của Quỹ và báo cáo với UBND cấp tỉnh nơi Quỹ đặt trụ sở trước ngày 31 tháng 12…

Đọc thêm