Công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng

(PLO) - Báo cáo kết quả công tác tư pháp 7 tháng năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác những tháng cuối năm 2014 vừa được Bộ Tư pháp gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được các Bộ, cơ quan, địa phương quan tâm thực hiện và ngày càng gắn kết chặt chẽ với công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Công tác kiểm soát  thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng ảnh 1
Ảnh tư liệu 
Đơn giản hóa hơn 4.000 thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, cơ quan đã hoàn thành việc đơn giản hóa 4.131/4.714 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề (đạt 87,7%). Các Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành 472 quyết định công bố 8.818 thủ tục hành chính và 489 VBQPPL để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính triển khai kịp thời, trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành xử lý 1.575/tổng số 1.980 phản ánh kiến nghị đã tiếp nhận (trong đó có 435 kiến nghị chuyển từ năm 2013 sang), chiếm tỷ lệ 79,55%. 

Báo cáo cũng cho biết, thủ tục hành chính tiếp tục được các Bộ, cơ quan, địa phương chú trọng đơn giản hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, đồng thời có giải pháp huy động 04 nhóm luật sư tham gia các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và tạo nên nguồn lực mới cho công tác này. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014); ban hành theo thẩm quyền Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính; tổ chức sơ kết Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện tiếp.

Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành giúp Ban Chỉ đạo Đề án tham mưu cho Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2014 (Quyết định số 17/QĐ-BCĐ896 ngày 19/3/2014); tham gia ý kiến hoàn thiện một số dự thảo văn bản, đề án quan trọng bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án 896 trong thời gian tới, như: Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân; Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính được tăng cường. Bộ Tư pháp đã tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với 11/12 Bộ và 16/21 địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho hơn 400 cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương.

Cần hoàn thành dứt điểm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

Về nhiệm vụ cần triển khai trong những tháng cuối năm 2014, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan hoàn thành dứt điểm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 Nghị quyết chuyên đề; tập trung thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Bộ Tư pháp cũng đề nghị tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Bộ Tư pháp cũng cho biết sẽ chủ trì, phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, trong đó hoàn thành việc tổng hợp danh mục các VBQPPL cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm