Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua

(PLO) -Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua số I, khối các đơn vị thuộc Bộ diễn ra hôm qua (1/12).
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cụm trưởng Cụm thi đua số I nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã được quan tâm triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ hơn. Công tác đăng ký thi đua được thực hiện một cách dân chủ, công khai với sự tham gia đăng ký của 100% công chức của các đơn vị, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân phát huy tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua cao.

Đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiện toàn, củng cố kịp thời, do vậy công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại các đơn vị được bài bản, kịp thời hơn. Nhận thức của từng công chức về ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng có sự chuyển biến thể hiện ở tỷ lệ cá nhân, đơn vị tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua cao và đã nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu mà mình đăng ký.

Công tác bình xét thi đua đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động ở từng đơn vị thuộc Cụm. Do vậy, việc bình bầu, suy tôn các danh hiệu thi đua được thực hiện thuận lợi, có sự đồng thuận cao. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm và giữa Cụm với Vụ Thi đua – khen thưởng được duy trì tốt, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua số I vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các đơn vị và chưa đồng đều trong việc thực hiện các phong trào. Khâu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng, chưa có sự phối hợp, hỗ trợ nhau giữa các đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua. Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua chưa được quan tâm đúng mực.

Một số đơn vị trong Cụm chưa quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề. Việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua còn hạn chế. Việc suy tôn và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua vẫn còn có hiện tượng cảm tính, nể nang, nhường nhịn, dẫn tới có trường hợp được suy tôn, khen thưởng nhưng chưa thực sự tiêu biểu. Một số cá nhân, tập thể được suy tôn danh hiệu thi đua cao trong việc thực hiện các phong trào thi đua chưa thực sự lan tỏa, chưa phát huy được vai trò nêu gương trong đơn vị và trong Cụm. 

Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018, các đơn vị thuộc Cụm sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng, đề xuất nội dung các phong trào thi đua của Bộ, ngành theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp và gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ chính trị. Cụm sẽ quan tâm hơn tới tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề; đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng khen thưởng và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác này.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng nhấn mạnh công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua nên Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị để công tác này ngày càng đi vào thực chất. Mỗi đơn vị cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào thi đua, cần gắn công tác này với nhiệm vụ chính trị và đạo đức, thái độ thực thi công vụ của mỗi công chức, người lao động. 

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị cần đề cao tính kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng. Các đơn vị trong Cụm cần nêu cao tinh thần, thái độ cầu thị, phục vụ tận tình người dân, doanh nghiệp, đồng thời chú trọng công tác khen thưởng với các tập thể nhỏ, công chức phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường khen thưởng đột xuất. Đặc biệt, Cụm cần đẩy mạnh việc phát hiện nhân tố mới, cách làm hay, tăng cường tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các điển hình trong công tác thi đua, khen thưởng.

Theo kết quả bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm, có 4 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp là Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, trong đó có 2 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua Chính phủ là Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Vụ Tổ chức cán bộ. Sau đó, Hội nghị cũng đã công bố Quyết định về việc cử Trưởng Cụm, Phó trưởng Cụm thi đua số I năm 2018, đồng thời tiến hành lễ bàn giao giữa Cụm trưởng Cụm thi đua số I năm 2017 và năm 2018.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm