Đại hội đảng các cấp tạo ra khí thế mới, động lực mới

(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 12/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương khẳng định: Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 530 điểm cầu trên cả nước.

Thông tin về kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Quang Dương cho biết, công tác tổ chức và điều hành đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm, phù hợp với tình hình chung của cả nước, ua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.

Cũng trong dịp này, nhiều cơ quan, địa phương phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục ảnh hưởng bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. 

Đại hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về văn kiện, trong đó chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Điểm mới nổi bật là hầu hết các báo cáo chính trị đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc, đầy đủ hơn về xây dựng Đảng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được tăng cường trước, trong và sau đại hội, đem lại kết quả cao với sự đóng góp tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tạo sự lan tỏa tích cực, nhận được sự đồng tình cao của đảng viên và nhân dân cả nước...

Về công tác chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy đặc biệt coi trọng và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, công tâm, minh bạch. Việc bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy được đảm bảo. Các cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm từng bước đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; coi trọng kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm, nhất là những nơi còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội.

Đề án nhân sự bảo đảm số lượng Ban Chấp hành giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước; tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung. Điều này phù hợp với thực tế tinh gọn bộ máy, giảm biên chế. Nhiều địa phương đổi mới công tác cán bộ trong quá trình tổ chức đại hội. Nhân sự của Ủy ban kiểm tra các cấp cũng được thực hiện theo đúng quyết định của Trung ương và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

Công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chặt chẽ

Theo ông Nguyễn Quang Dương, điểm mới của công tác nhân sự cấp ủy lần này được chuẩn bị theo quy trình 5 bước. Chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau. Số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu cần thiết để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao chất lượng và phù hợp với thực tế sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế.

Về thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương tiếp tục được thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. Theo đó, cấp tỉnh có 27 cán bộ, chiếm 43%, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước. Cấp huyện có 464 cán bộ, chiếm 65%, tăng 38 % so với nhiệm kỳ trước. Thực tiễn cho thấy, các bí thư cấp ủy không là người địa phương đều đạt tín nhiệm rất cao ở Đại hội các cấp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Quang Dương cũng thẳng thắn thừa nhận về công tác nhân sự, một số nơi vẫn còn hạn chế. Có nơi vẫn còn biểu hiện cục bộ, địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ uy tín.

Có trường hợp người được giới thiệu bầu bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành cấp huyện, cấp xã nhưng không trúng cử. Về quy định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, kỳ này Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn Đại hội XIII, đó là điểm mới và đổi mới cơ cấu.

Theo quy định này, phân bổ đại biểu theo hướng tăng số lượng ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, các Ban, Bộ ngành Trung ương. Tăng thêm các đại biểu dự Đại hội XIII là cán bộ lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu có uy tín cao.

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

“Kết quả của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thành công tốt đẹp của Đại hội đảng bộ các cấp đã bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Đại hội của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu” - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.  

Chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư đúng mức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thông qua các chương trình, đề án, sản phẩm cụ thể.

Trong đó, cần tập trung xây dựng các nhóm giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…

Đặc biệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự; xây dựng các chương trình, đề án đấu tranh loại trừ các sản phẩm phản văn hóa, truyền bá tư tưởng, lối sống sai trái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm