Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” lười học nghị quyết

(PLO) -Ngày 29/11, tại Nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương (TƯ) Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng lần thứ 6, khóa XII 
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo TƯ cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. 4 Nghị quyết mà Hội nghị TƯ Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

“Phải tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết… Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Phải kiên quyết khắc phục “căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết, nhất là tình trạng khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi”- ông Võ Văn Thưởng yêu cầu. 

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của TƯ nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 30/11.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm