Phó Giám đốc nhân sự có được kiêm kế toán trưởng?

(PLO) -  Bà Đỗ Thị Hồ Thu (TPHCM) làm việc tại Công ty TNHH MTV có vốn Nhà nước (100% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần có 49% vốn Nhà nước). Phó Giám đốc nhân sự đáp ứng điều kiện về chuyên môn và chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định.

Theo điều lệ Công ty bà có điều khoản ghi: "Người quản lý công ty (gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng)".

Căn cứ Khoản 4, Điều 52 Luật Kế toán về những người không được làm kế toán gồm: "Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định".

Bà Thu hỏi, cụm từ "Người quản lý" trong Điều 52 Luật Kế toán có đơn thuần là người quản lý hay là "người quản lý trong cùng một đơn vị kế toán"?

Ngoài ra, tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Kế toán: "4. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định".

Bà Thu hỏi, tổng hợp tất cả những quy định trên công ty bà có được phép bố trí Phó Giám đốc phụ trách nhân sự kiêm kế toán trưởng công ty hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 53 Luật Kế toán quy định những người không được làm kế toán: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

Tại Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định một trong những người không được làm kế toán là Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp”.

Tại Khoản 18, 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

19. Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp”.

Theo mô tả của bà thì Công ty của bà là Công ty TNHH MTV có vốn Nhà nước (100% vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần có 49% vốn Nhà nước).

Căn cứ quy định trên, điều lệ Công ty và mô tả của bà Thu thì Phó Giám đốc nhân sự là người có chức danh quản lý có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch của công ty, do đó việc bố trí Phó Giám đốc phụ trách nhân sự kiêm kế toán trưởng Công ty là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm