Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại một số tỉnh, thành phố

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành các nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các thành phố Hà Nội, Cần Thơ và các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Lào Cai, Cao Bằng.

Hình ảnh tại phiên họp của UBTV QH.

Hình ảnh tại phiên họp của UBTV QH.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14, UBTV QH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 9 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14, UBTV QH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 quận và 4 huyện; 83 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 42 phường và 5 thị trấn.

Sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14 của UBTV QH, tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm 98 xã, 35 phường và 6 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14, UBTV QH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội. Sau khi sắp xếp, TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã; 579 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn.

Với tỉnh Lào Cai, sau khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của UBTV QH, tỉnh này sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 152 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 127 xã, 16 phường và 9 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14, UBTV QH quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời thành lập, giải thể Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Cao Bằng. 

Sau khi sắp xếp, tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn.

Các Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Lào Cai, Cao Bằng và các thành phố Hà Nội, Cần Thơ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành các Nghị quyết trên; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm