Tháo gỡ thể chế để huy động nguồn lực trong xã hội và Nhân dân

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tháo gỡ thể chế để huy động nguồn lực trong xã hội và Nhân dân. Phải tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Cuộc làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. (Ảnh: baochinhphu.vn)
Cuộc làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự buổi làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban KT-XH.

Buổi làm việc nhằm trao đổi về một số vấn đề lớn, quan trọng dự kiến được thể hiện trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo KT-XH bảo đảm sự thống nhất giữa hai Báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo KT-XH là báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cần xây dựng đường lối “đúng, trúng”, phù hợp, khả thi, không đi ngược xu thế, dòng chảy của thời đại; phát huy tối đa nguồn lực đất nước; cần có bộ máy, đội ngũ cán bộ nhận thức được đường lối của Đảng để cụ thể hóa; tổ chức thực hiện tốt đường lối, phải linh hoạt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Từ đó, chúng ta đưa ra các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, cách tổ chức thực hiện.

Theo Thủ tướng, đến nay, chúng ta đã cơ bản hình thành được khá rõ hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH tại Việt Nam với “3 trụ cột, 1 xuyên suốt và 6 trọng tâm”, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam. Trong đó, 3 trụ cột chính là xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN. Quan điểm xuyên suốt là: lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là nguồn lực, động lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Về KT-XH, Thủ tướng đề nghị cần phân tích kỹ bối cảnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ Đại hội XIII với đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử loài người, hậu quả còn kéo dài đến tận bây giờ; cạnh tranh chiến lược giữa các nước; xung đột và chiến tranh tại nhiều khu vực... Trong bối cảnh đó, Việt Nam cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, chúng ta dành nguồn lực lớn để bảo đảm an sinh, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Việt Nam “đi sau, về trước” trong phòng, chống dịch COVID-19. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đối ngoại và hội nhập được đẩy mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, duy trì môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển…

Thủ tướng nêu rõ, trong tình hình thế giới có nhiều biến động, thì cách tiếp cận của Việt Nam đã được chứng minh là có hiệu quả. Cách tiếp cận đó là lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên; đẩy mạnh huy động nguồn lực từ hợp tác công tư, thực hiện 3 đột phá chiến lược; thể chế cũng là nguồn lực, động lực phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Hiệu quả là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trên nền tảng đã được tổng kết, chúng ta tiếp tục làm rõ hơn, bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra để vừa thực hiện tăng tiềm lực đất nước, cũng là để chúng ta phấn đấu, nỗ lực; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung vào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chú trọng nguồn nhân lực. Về giải pháp, chúng ta cần tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thực hiện quyết liệt các động lực tăng trưởng mới là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, đi vào các ngành mới nổi. Cách huy động nguồn lực vẫn là phải tháo gỡ thể chế để huy động nguồn lực trong xã hội và Nhân dân. Phải tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết đang thành lập tổ công tác để nghiên cứu, đề xuất ban hành 1 luật sửa nhiều luật, đề xuất ban hành một Nghị quyết để sửa các quy định…

Đọc thêm