Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao  năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Trụ sở Bộ Tư pháp

Trụ sở Bộ Tư pháp

Theo đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP nói trên.

Tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm góp phần cải thiện, nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới, về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc.

Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đã được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể lộ trình, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đối với từng nhiệm vụ. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm