Thống kê Thi hành án dân sự: căn cứ phân bổ biên chế, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTPquy định Chế độ báo cáo thống kê Thi hành án dân sự (THADS),theo dõi thi hành án hành chính.

Thống kê Thi hành án dân sự: căn cứ phân bổ biên chế, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Thông tư nói trên quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính (thống kê THADS); sử dụng và công bố, phổ biến thông tin thống kê; kiểm tra, thẩm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê THADS.

 Đối tượng áp dụng của Thông tư là Tổng cục THADS; Cục Thi hành án Bộ - Quốc phòng; Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thi hành án quân khu và tương đương (Phòng Thi hành án cấp quân khu); Chi cục THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS; Chấp hành viên, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm công tác thi hành án trong quân đội;Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động THADS theo quy định của pháp luật

Thông tư nêu rõ: số liệu thống kê THADS là một bộ phận của số liệu thống kê Ngành Tư pháp. Sau khi được công bố, phổ biến có giá trị pháp lý. Không một tổ chức, cá nhân nào được thay đổi hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân khác công bố, phổ biến số liệu thống kê THADS sai sự thật, số liệu thống kê THADS là một trong những căn cứ để thực hiện việc quản lý, điều hành công tác THADS và theo dõi thi hành án hành chính.

Kết thúc kỳ báo cáo thống kê, các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này phải chốt số liệu, khóa số để lập biểu báo cáo thống kê. Kết quả của kỳ nào phải báo cáo trong kỳ đó. Nghiêm cấm việc 3 chuyển số liệu thống kê phát sinh của kỳ hiện tại sang kỳ sau. Riêng đối với số chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng, kết thúc kỳ báo cáo thống kê, Chi cục THADS, Cục THADS chốt số liệu, lập danh sách gửi Tổng cục THADS để theo dõi, quản lý.

Kết thúc năm báo cáo, Chi cục THADS lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong gửi Cục THADS. Cục THADS lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong tại Cục THADS và tổng hợp danh sách chung của địa phương mình gửi Tổng cục THADS để theo dõi, quản lý. Danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong bao gồm việc THADS và việc theo dõi thi hành án hành chính.

Phòng Thi hành án cấp quân khu lập danh sách việc thi hành án chưa thi hành xong gửi Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng để theo dõi, quản lý.Báo cáo thống kê THADS được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử

Số liệu và thông tin trong báo cáo thống kê THADS được sử dụng làm một trong những căn cứ khi quyết định một số vấn đề cơ bản sau:Đánh giá kết quả thi hành án, tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan THADS, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và các công chức khác trong các kỳ báo cáo, năm báo cáo; Lập kế hoạch thi hành án và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án hàng năm cho các cơ quan THADS và Chấp hành viên; Phân bổ biên chế; đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của cơ quan THADS;Tính chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ và tổng hợp, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan THADS và Chấp hành viên; Thực hiện chế độ tài chính trong THADS; xem xét quyết định việc đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở, kho vật chứng; trang cấp phương tiện làm việc cho Hệ thống THADS và các nội dung khác liên quan đến bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành chỉ tiêu nhiệm vụ THADS; Báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Sử dụng vào các công việc khác nhằm mục đích quản lý, điều hành hoạt động THADS.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo ưu tiên đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê THADS; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thống kê, cơ sở dữ liệu điện tử về thống kê THADS.Tổng cục THADS giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê THADS trong Hệ thống THADS

Ngoài ra, thông tư còn quy định về chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê, Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê; trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê, khen thưởng và xử lý vi phạm..

Thông tư nói trên có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS và Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm