Xây dựng QĐND Việt Nam trong tình hình mới: Phát huy giá trị cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức Hội thảo về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng chục xe tải Quân đội sẵn sàng lên đường mang 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo đến với người dân khó khăn vùng dịch.

Hàng chục xe tải Quân đội sẵn sàng lên đường mang 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo đến với người dân khó khăn vùng dịch.

Các đại biểu xác định lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội ngày càng mạnh lên, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Phát biểu định hướng thảo luận tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam có đủ sức mạnh để tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất là vấn đề có tính chiến lược, cấp thiết, điều này đã được xác định cụ thể trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, những nội dung chỉ đạo, định hướng về quân sự, quốc phòng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam đã xác định: Trên cơ sở tiềm lực, điều kiện của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại cả về tổ chức biên chế; trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến, vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm về mọi mặt, bảo đảm cho quân đội ngày càng mạnh lên, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ đó, Tổng Tham mưu trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng QĐND Việt Nam đủ sức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đất nước ta sau 35 năm đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực; quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường và củng cố; tạo cơ sở, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới, phát triển. Tuy nhiên, xuất hiện những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, như: Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, tư tưởng, văn hóa.

Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, đấu tranh trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động đến tổ chức quân đội, hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh. Cộng đồng quốc tế ngày càng phải đối phó quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và các hình thái chiến tranh mới.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Xây dựng QĐND, Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...”.

Xây dựng QĐND Việt Nam trong tình hình mới: Phát huy giá trị cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 1

Biên đội tàu tên lửa Hải quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Góp phần gìn giữ, phát huy giá trị cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Những năm qua, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan tham mưu chiến lược làm tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, Quân ủy và Bộ đã chỉ đạo tổng kết thực tiễn, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Biên phòng Việt Nam và nhiều nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, chính sách quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Thế bố trí chiến lược được quy hoạch, điều chỉnh phù hợp với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống phòng thủ đảm bảo cho tác chiến, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

Các đơn vị phát huy hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn dọc biên giới đất liền, trên biển và hải đảo; thực hiện tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn,… góp phần gìn giữ, phát huy giá trị cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, thống nhất đánh giá, xây dựng quân đội trong thời kỳ mới bao hàm ý nghĩa rộng và mang tính toàn diện cả về tổ chức, biên chế; trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến; nguồn nhân lực; vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm. Trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội ngày càng mạnh lên, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - tinh thần là nguyên tắc trong xây dựng quân đội, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của QĐND, thể hiện quan điểm coi yếu tố con người là quyết định thắng, bại trên chiến trường. Xây dựng về chính trị - tinh thần nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững bản chất giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội. Sức mạnh chiến đấu về chính trị - tư tưởng của lực lượng vũ trang Việt Nam còn được thể hiện ở ý chí phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học - kỹ thuật quân sự hiện đại, thể hiện tinh thần dám đánh và biết thắng.

Việt Nam chủ trương tăng cường công tác giáo dục chính trị bảo đảm cho quân đội phát huy được truyền thống yêu nước, đoàn kết đánh giặc giữ nước của cha ông và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải được giáo dục, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi nhiệm vụ được giao, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nhất là trước các luận điệu phá hoại tư tưởng của kẻ địch và các tác động tiêu cực của xã hội; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chế độ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích quốc gia, góp phần giữ gìn hoà bình khu vực và thế giới.

Cùng chuyên mục
Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính TƯ, Ủy viên BCĐTƯ về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Tăng trọng trách cho cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Bài cuối - Năm giải pháp quan trọng phòng chống sai phạm với cán bộ

(PLVN) - Sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ bảo đảm xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính… với các sai phạm. Cơ chế mới này đã đang được thực hiện nghiêm túc, được nâng lên thành chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng chống tham nhũng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trả lời PLVN.

Đọc thêm