Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(PLVN) -Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thực hiện và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PBGDPL quy định tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2644/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm của từng hoạt động triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới, trong đó tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chính: Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, trọng tâm là tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật; nghiên cứu xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; xây dựng Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027; Rà soát các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; tham mưu việc đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả; Thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL một cách toàn diện, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản để kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương theo tinh thần Quyết định số 1521/QĐ-TTg; chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL và xây dựng mô hình để tạo thuận lợi cho người dân chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm, trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi cả nước; Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, trong đó nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Đồng thời, Kế hoạch đã giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này  đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp; giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công theo Kế hoạch./. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm