Bộ Tư pháp: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hằng năm được thực hiện theo từng năm công tác; bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phảo căn cứ vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật (nghỉ không lương, nghỉ ốm…) trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Khi công chức, viên chức đã được đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo đảm tiêu chí của mức đã xếp loại thì huỷ bỏ kết quả và đánh giá, xếp loại chất lượng lại theo trình tự, thủ tục từ đầu. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được tiến hành trước ngàu 15/12 hằng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức, viên chức được xếp loại chất lượng theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm