Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

(PLVN) -  Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ. 

Theo đó, có 96 TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp, trong đó có 07 TTHC thực hiện ở mức độ 4, 11 TTHC thực hiện ở mức độ 3 và 78 TTHC thực hiện ở mức độ 2.

Có 12 lĩnh vực có TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp. Theo đó, Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm có 08 thủ tục, trong đó có 07 TTHC thực hiện ở mức độ 4, 01 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực lý lịch tư pháp có 03 TTHC thực hiện ở mức độ 3; Lĩnh vực Nuôi con nuôi có 06 TTHC thực hiện ở mức độ 3; Lĩnh vực Quản tài viên có 02 TTHC thực hiện ở mức độ 3 và 02 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Công chứng có 6 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Trọng tài thương mại có 17 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Luật sư có 28 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Đấu giá tài sản có 03 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Hoà giải thương mại có 09 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Thi hành án dân sự có 03 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Bồi thường nhà nước có 07 TTHC thực hiện ở mức độ 2; Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật có 02 TTHC thực hiện ở mức độ 2. 

Các TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp được thực hiện ở 07 đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, gồm Tổng cục Thi hành án dân sự; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Con nuôi; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia.

Việc ban hành Quyết định công bố TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm