Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(PLVN) -Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính, đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức sáng 17/4
Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Năm 2023 Chỉ số CCHC các bộ, cơ quan ngang bộ có 02 nhóm điểm: Đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, bao gồm 14 đơn vị: Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đạt kết quả Chỉ số CCHC dưới 80% có 03 đơn vị là: Bộ Y tế; Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương.

Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số CCHC năm 2023, đạt 89.95%.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 của các tỉnh, thành phố, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cả nước.

Xếp vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 91,87%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Hải Phòng đạt kết quả Chỉ số trên 90%.

Đứng cuối bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 là tỉnh An Giang, đạt 81,32%. Qua đánh giá, năm 2023, An Giang đã có nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính.

Kết quả cải cách hành chính trong năm 2023 của các địa phương được đánh giá là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn gần 2,2% so với năm 2022.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham luận tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có nhiều chỉ đạo quyết liệt về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng tạo lập nên môi trường pháp lý minh bạch, thích ứng với tình hình thực tiễn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ các rào cản về thể chế phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Qua đánh giá tiêu chí về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đề ra tại Bộ chỉ số CCHC, Bộ Tư pháp nhận thấy các Bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện đúng chương trình, theo sát kế hoạch phân công và cơ bản bảo đảm văn bản được ban hành kịp thời, đúng thời hạn, mặc dù số lượng văn bản cần phải ban hành tăng hơn năm trước. Riêng đối với văn bản quy định chi tiết, qua theo dõi, số lượng văn bản các bộ, ngành phải xây dựng nhiều hơn nhưng số văn bản nợ đang có xu hướng giảm dần

Được coi là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan tư pháp các cấp rất chú trọng. Bên cạnh việc tập trung phát biểu ý kiến thẩm định về sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật, báo cáo thẩm định cũng đã nêu rõ ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến việc đơn giản hóa các thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện; chú trọng thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cũng như các quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan trong việc tạo điều kiện và bảo đảm nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh…

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, tự xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn. Qua đánh giá điểm CCHC cho thấy, bên cạnh việc tự kiểm tra, các bộ, ngành đã thực hiện khá tốt việc kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản do các bộ, ngành khác và các địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan mình (như Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính).

Đặc biệt, các bộ, ngành đã tập trung rà soát được trên 32.600 VBQPPL, qua đó đã kiến nghị xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) góp phần hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản QPPL theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để triển khai Đề án 06 (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”).

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đã tham mưu cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL có nhiều báo cáo để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc xử lý các văn bản có hạn chế, bất cập, thiếu thống nhất, đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, cản trở cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước .

Trong năm 2023, các bộ, ngành và địa phương cũng đã tập trung thực hiện đúng quy định, hoàn thành chất lượng công tác hệ thống hoá văn bản QPPL thống nhất trong toàn quốc kỳ 2019 - 2023 để xác định đầy đủ, chính xác các văn bản QPPL còn hiệu lực trong cả nước từ cấp trung ương đến cấp xã, qua đó góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Công tác PBGDPL bám sát với nhu cầu thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã quan tâm chỉ đạo, đổi mới công tác PBGDPL theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở. Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm tổ chức truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Đề án 407); thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Việc thực hiện có hiệu quả các Đề án này đã góp phần quan trọng cho người dân tăng cường tiếp cận pháp luật “từ sớm, từ xa”, ngay từ khi đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội và thuận lợi cho việc tổ chức thi hành pháp luật sau khi được ban hành.

Trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngày càng bài bản hơn, từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, đến kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình thi hành pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã dần được các bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện, tạo sự gắn kết hơn giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và kiểm tra, rà soát văn bản.

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thể chế nêu trên không chỉ kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn nâng cao chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, chung tay cùng hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý hiệu quả đã được Bộ Nội vụ ban hành và triển khai áp dụng đến nay là năm thứ 12 để giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, giúp cho các bộ, cơ quan, địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ CCHC để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải CCHC hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Năm 2023, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí đánh giá tại Đề án xác định Chỉ số CCHC giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chỉ số CCHC mới được ban hành bao gồm 02 bộ tiêu chí đánh giá cho cấp bộ và cấp tỉnh

Đọc thêm