Bộ Tư pháp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ bằng hình thức trực tuyến.

Bộ Tư pháp giao ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Theo đó, Bộ Tư pháp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV của Chính phủ như: tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đối với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Tiếp tục phát huy những kết quả công tác, khí thế thời gian qua, không thỏa mãn, chủ quan, tự mãn với thành tích đã đạt được; quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc là suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại phiên họp, Văn phòng Bộ Tư pháp cũng báo cáo kết quả công tác chủ yếu tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2021. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị các cán bộ, công nhân viên của đơn vị mình đảm bảo an toàn, nghiêm túc chấp hành, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. 

Ngoài ra, theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 4/2021, các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực triển khai, hoàn thành chất lượng khối lượng lớn công việc được giao. Công tác xây dựng văn bản, đề án, thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng; việc PBGDPL về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thông qua cuộc thi tìm hiểu trực tuyến được tổ chức hiệu quả; việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp đạt nhiều kết quả.

Việc trả lời kiến nghị người dân, doanh nghiệp gửi đến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời. Việc ứng phó với tình hình phức tạp của dịch Covid-19 được thực hiện chủ động, kịp thời, trong đó có tăng cường dụng công nghệ thông tin đối với triển khai hoạt động chuyên môn.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm