Bộ Tư pháp quán triệt: Giảm mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ, viên chức

(PLO) -Hôm qua (24/1), Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại trụ sở cơ quan Bộ; Cục Công tác phía Nam và 5 Trường Trung cấp Luật được bố trí học tập trực tuyến. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp và ban hành 4 Nghị quyết quan trọng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

Thực hiện Hướng dẫn số 51 ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 76 ngày 21/11/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội nghị của Bộ Tư pháp tập trung phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết trên, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của Bộ, ngành Tư pháp. Sau Hội nghị, các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII sâu rộng hơn tại tổ chức đảng của mình.

Trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ trưởng Lê Thành Long nêu lên sự cần thiết ban hành Nghị quyết này bởi tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện chưa cụ thể hóa đầy đủ, thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước cả ở Trung ương và địa phương còn hạn chế. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng “hành chính hóa”, “công chức hóa”.

Do vậy, Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Tiếp đó, Bộ trưởng đã quán triệt tới Hội nghị nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh tới mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Ngoài ra, Bộ trưởng đã giới thiệu khái quát nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý của Bộ, ngành Tư pháp. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì thảo luận, thống nhất chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy trí tuệ, học tập, nghiên cứu, đóng góp ý kiến, thảo luận để hoàn thành tốt chương trình của Hội nghị, viết bản thu hoạch theo đúng yêu cầu. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm