Chi bộ Thanh tra Bộ Tư pháp: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên

(PLVN) - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng mà Chi bộ Thanh tra Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung hướng đến nhằm khắc phục tồn tại trong sinh hoạt Chi bộ do đặc thù công tác thanh tra phải thường xuyên đi công tác xa và dài ngày.

Chi ủy Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2015

Chi ủy Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2015

Chi bộ Thanh tra hiện có 30 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015– 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong đơn vị; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đánh giá cao. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững đoàn kết khối nội bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Qua các kỳ Đại hội, Chi bộ đã thông qua được Nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Hàng năm và định kỳ hàng tháng, Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, qua đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Việc đổi mới sinh hoạt Chi bộ hàng tháng theo hướng sâu sát, cụ thể, nghiêm túc.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Thanh tra đã phát huy được nội lực, ý chí sáng tạo, ý thức lao động cần cù của tập thể đơn vị. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chung của đất nước và ngành Tư pháp tham gia tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp nhận định: Chi bộ sẽ có thêm những thời cơ và vận hội mới để đẩy nhanh sự phát triển về mọi mặt, đồng thời cũng phải đối diện với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Vì vậy, Chi bộ Thanh tra tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm