Cơ quan nhà nước sẽ được giao khoán quỹ tiền thưởng?

(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính trong quá trình chủ trì soạn thảo Đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước thay thế Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra nội dung cải cách đáng chú ý.

Theo đó, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.

Vì thế, để đảm bảo thống nhất về nguyên tắc giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ cũng như hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước tại địa phương, dự thảo Nghị định sẽ rà soát quy định về giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đối với các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của trung ương và địa phương.

Để thực hiện chính sách này, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp là: Căn cứ tình hình thực tiễn xác định kinh phí giao tự chủ trong giai đoạn 2014-2018, căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, dự thảo Nghị định sẽ kế thừa phạm vi xác định kinh phí giao tự chủ tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. 

Đồng thời, bổ sung phạm vi khoán bao gồm quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; rà soát bỏ quy định về giao tự chủ đối với hoạt động chi nghiệp vụ đặc thù để phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất về nguyên tắc giao kinh phí tự chủ giữa các cơ quan; bỏ quy định về giao tự chủ từ nguồn thu phí được để lại theo quy định. 

Như vậy, phạm vi kinh phí quản lý hành chính giao tự chủ bao gồm: Quỹ lương (bao gồm các khoản đóng góp theo chế độ quy định), định mức chi thường xuyên hàng năm và quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Hiện, Đề nghị xây dựng Nghị định này đang được Bộ Tài chính đăng tải lấy ý kiến góp ý của nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm