Có thể xét trúng thầu theo dự toán được duyệt?

(PLO) - Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Có thể xét trúng thầu theo dự toán được duyệt?

Ông Nguyễn Mạnh Cường (Sơn La) đề nghị giải đáp vấn đề sau:

Hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình được thẩm định phê duyệt, sau đó được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong thời gian từ khi phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đến khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có biến động về giá vật liệu nhân công.

Ông Cường hỏi, có được lấy giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu không, hay bắt buộc phải lập thẩm định phê duyệt lại giá gói thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm e, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu quy định, một trong những điều kiện xét duyệt trúng thầu là có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những căn cứ lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp là có tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt.

Đối với trường hợp của ông Cường, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm