Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

(PLVN) - Nhằm nâng cao xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1), UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực

Theo đó, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo hướng dẫn tại Công văn số 1083 của Bộ Tư pháp. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện và yêu cầu báo cáo cụ thể. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ này, kịp thời biểu dương điển hình làm tốt.

Nghiên cứu, xử lý các kiến nghị về hoàn thiện văn bản chưa đáp ứng yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Kiện toàn đội ngũ công chức pháp chế đủ về số lượng và chất lượng.

Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật ảnh 1
Kiện toàn đội ngũ nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động triển khai các giải pháp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp, người dân; chú trọng thông tin trên Cổng thông tin điện tử địa phương, cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức thi hành công vụ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, hưởng ứng, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức những điểm mới trong các quy định của pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh, đánh giá các quy định về điều kiện kinh doanh, để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật không hợp lý, không khả thi, có mâu thuẫn, chồng chéo.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo định kỳ 6 tháng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/6/2020 và báo cáo năm trước 01/12/2020 để tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm