Đưa 2 KCN ở Hưng Yên ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN cả nước

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý đưa KCN Vĩnh Khúc diện tích 180 ha và KCN Ngọc Long diện tích 100 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020; bổ sung KCN Yên Mỹ diện tích 280 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Các KCN khác nằm trong quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 trình Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đưa KCN Vĩnh Khúc và KCN Ngọc Long ra khỏi quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành;

Thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm